Cik vērts ir kritiski domājošs darbinieks? / Rasmuss Filips Geks

Cik vērts ir kritiski domājošs darbinieks? / Rasmuss Filips Geks

Kritiskā domāšana ir svarīga ikvienam cilvēkam, kurš vēlas proaktīvi uzņemties atbildību par savu dzīvi un lēmumiem, taču jo īpaši vadītājiem, kuru lēmumiem ir ietekme uz citu cilvēku, organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības dzīvi kopumā. Kritiski domājošas organizācijas novērš kļūdas pirms tās ir notikušas un dara to ar procesu palīdzību.

Iespēja noklausīties sarunu ar argumentācijas un kritiskās domāšanas treneri Rasmusu Filipu Geku par tēmu: “Cik vērts ir kritiski domājošs darbinieks”.

Rasmuss Filips Geks ir argumentācijas un kritiskās domāšanas treneris. Šobrīd strādā kā padomnieks tehnoloģiju un rīcībpolitikas jautājumos Rīgas domē. Rasmuss ir Latvijas Debašu asociācijas "QUO tu domā?" valdes loceklis, tās ietvaros vada argumentācijas un kritiskās domāšanas darbnīcas, piedalās dažādos izglītības un debašu kultūras attīstības projektos. Bijis domnīcas PROVIDUS pētnieks un tiesnesis starptautiskās debašu sacensībās. TRIVIUMS vada kritiskās domāšanas un argumentācijas treniņus latviešu un angļu valodā.

Sarunā runājām par: 

  • kas ir kritiskā domāšana organizācijās;
  • kā dominēt konstruktīvās diskusijās;
  • organizāciju ieguvums, investējot darbinieka kritiskās domāšanas prasmju apgūšanā;
  • biežāk sastopamās kļūdas. Kā tās novērst;
  • kā atpazīt manipulāciju ar faktiem un argumentiem;
  • kā atpazīt kritiskās domāšanas prasmes citos?
  • ko personāla vadītāji vai vadītāji var darīt, lai trenētu savos darbiniekos kritisko domāšanu?
  • vai var būt tā, ka kritiskās domāšanas ir par daudz un jau ir pārsniegtas robežas?

Ja pēc sarunas noklausīšanās rodas vēlme attīstīt savas kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmes vai investēt savos darbiniekos šo zināšanu iegūšanā, tad aicinām apmeklēt Rasmusa Filipa Geka kursu "Kritiskā domāšana un argumentācija".

Kā arī, varat pieteikties apmeklēt arī otra argumentācijas un kritiskās domāšanas trenera Jura Baltača kursu ''Kā domāt kritiski un saglabāt draugus''. Juris Baltačs darbojas bezpeļņas kritiskās domāšanas un zinātnes popularizēšanas projektā SkeptiCafe. Argumentēšanas prasmi attīstījis iesaistoties Latvijas debašu kopienā. Juris ir piedalījies vairākos Latvijas un starptautiskos debašu turnīros gan kā dalībnieks, gan kā tiesnesis. Juris ir liels zinātnes entuziasts, interesējas par zinātnes un tehnoloģijas ietekmi uz sabiedrību.

Jums varētu būt aktuāli arī Edgara Lapiņa kurss ''Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos''.